EU-projects

EU-projektit

Kotkan Kantasatama Cruise Port and Ropax Terminal Development – KOTKA PAX

Kotkan Kantasataman risteily- ja matkustajalaivaterminaalin kehittäminen

Hankkeen kesto: 1.6.2019-31.5.2022

Hankkeen toteutusalue: Kymenlaakso, Suomi

Hankkeen budjetti: 2,57 miljoonaa euroa

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelman rahoitus: 2 miljoonaa euroa

 

Hankekumppanit:

HaminaKotka Satama toimii hankkeen päätoteuttajana ja koordinoi Kotkan Kantasataman matkustajaterminaalin suurta infrastruktuurihanketta. Päätoteuttaja on vastuussa rakennustöiden suunnittelusta ja toteutuksesta. HaminaKotka Satama rakentaa matkustaja- ja rahtiterminaalin vaatiman satamainfrastruktuurin, joka mahdollistaa sujuvan ja tehokkaan lähtöselvityksen sekä tarjoaa puitteet tulli- ja rajatarkastustoiminnoille.
Lisätiedot: Liikennejohtaja Ville Kuitunen ([email protected])

Pietarin matkustajasatama "Marine Façade" on Venäjän ainoa risteily- ja matkustajalauttaliikenteeseen erikoistunut merisatama. Hankekumppani avustaa HaminaKotkan satamaa kehittämään matkustajaliikennettä oman vankan kokemuksensa pohjalta, ja vastaavasti hyödyntää HaminaKotkan kokemusta matkustajalauttaliikenteen mukana kulkevan rahtiliikenteen käsittelystä.
Lisätiedot: [email protected]

Suomen Tulli edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden, tarjoaa palveluita asiakaslähtöisesti sekä suojaa yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia. Tulli kantaa tehokkaasti tullit ja tullin luonteiset maksut, väylämaksut, arvonlisäveron rekisteröimättömiltä ja rekisteröidyiltä arvonlisäverovelvollisilta sekä laatii ulkomaankauppatilastot Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta. Tulli tarjoaa vaadittavat tullipalvelut Suomen ja Venäjän rajan ylittävälle liikenteelle Kotkan uudessa matkustajaterminaalissa. Hankkeessa Tulli suunnittelee, hankkii ja toteuttaa tarvittavan infrastruktuurin, kuten teknisen valvontalaitteiston ja ohjelmiston.
Lisätiedot: ENI-CBC-hankepäällikkö Raija Taleva ([email protected])

Rajavartiolaitos vastaa rajatarkastuksista rajanylityspaikoilla. Rajatarkastuksilla tarkoitetaan rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi suoritettavia rajanylityksen tai sen aikomuksen perusteella toteutettavia henkilön sekä hänen tavaroidensa ja kulkuneuvonsa tarkastamista ja henkilöiden kuulemista. Rajatarkastus toimitetaan rajanylityspaikalla, tai liikenteen sujuvuuden turvaamiseksi tai muusta perustellusta syystä julkiseen liikenteeseen käytettävässä kulkuneuvossa ja muussa paikassa. Hankkeessa Rajavartiolaitos järjestää tarvittavat rajavalvontapalvelut rajat ylittävälle liikenteelle Suomen ja Venäjän välillä. Rajavartiolaitos suunnittelee, hankkii ja toteuttaa tarvittavan rajavalvontatekniikan matkustajaliikenteen sujuvaksi ja tehokkaaksi valvomiseksi Schengen-alueen ulkorajalla.
Lisätiedot: Rajatarkastusyksikön päällikkö, evl Tuomas Laosmaa ([email protected])

 

Hankkeen tärkeimmät toimenpiteet:

Hankkeen kehittää HaminaKotkan sataman liikenneinfrastruktuuria Kotkan Kantasatamassa tavoitteenaan mahdollistaa turvallinen, sujuva ja tehokas rajanylitys ja matkustajalauttaliikenne Suomen ja Venäjän välillä. Hanke rakentaa valmiuden operoida säännöllistä, ympärivuotista lauttaliikennettä Kotkan ja Pietarin välillä, ja tarjota täyden palveluvalikoiman risteily- ja matkustajalautoille ja niiden matkustajille uudessa matkustajaterminaalissa. Säännöllinen matkustajalauttaliikenne vaatii puitteet Tullin ja Rajavartiolaitoksen pakollisille tarkastuksille ja palveluille.

Hanke sisältää seuraavat työpaketit:

 • Kotkan Kantasataman tilojen rakentaminen ja muokkaaminen matkustajaliikenteelle sekä tulli- ja rajatarkastuksille soveltuviksi
 • Tullin valvontalaitteet
 • Rajavartiolaitoksen valvontalaitteet
 • Valmiuksien kehittäminen
   

Odotetut tulokset ja niiden merkityksellisyys:

Hankkeen pääasialliset tekniset tuotokset ovat seuraavat:

 1. Matkustajaterminaali
 2. Saapumis- ja lähtöreitit matkustajille ja autoille
 3. Rajatarkastusvälineistö
 4. Matkatavara-, paketti- ja ajoneuvotarkistusvälineistö
 5. Kameravalvontajärjestelmä
 6. Jäteveden vastaanottolaitteisto.

 

Hanke kehittää ympärivuotista lauttaliikennettä ja palvelujen laatutasoa rajanylityspaikoilla, varmistaen matkustajien ja ajoneuvojen luotettavan ja aikaa säästävän valvonnan ja turvallisuuden. Hanke tukee ympärivuotisen liikennekeskuksen kehittämistä, mikä edistää matkustaja- ja rahtiliikennettä Venäjän ja Suomen välillä sekä parantaa raja-alueiden saavutettavuutta. Yhteistyön lisääminen ja tiedon ja parhaiden käytäntöjen jakaminen hankekumppaneiden välillä kehittävät kestäviä liikennepalveluja ja lisäävät alueen talouskasvua. Ammatillisen osaamisen vaihto auttaa myös yhdenmukaistamaan venäläisten ja suomalaisten kumppanisatamien toimintatapoja, mikä edesauttaa niiden sujuvaa ja avointa yhteistyötä.

Seuraa projektia Twitterissä: @KotkaPax

Uutisia:

Hanke käynnistyi
Tukisopimus HaminaKotkan sataman, joka päätoteuttajana edustaa hankekumppaneita, ja Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 -ohjelman hallintoviranomaisen välillä allekirjoitettiin 20.5.2019. Hanke käynnistyi virallisesti 1.6.2019.

Kick-off kokous
HaminaKotka Satama isännöi Kotka Pax -projektin virallista aloituskokousta Mussalon satamassa Kotkassa 9.8.2019. Kokoukseen osallistuivat ohjelman hallintoviranomaisen sekä kaikkien hankekumppaneiden edustajat: Pietarin matkustajasatama "Marine Façade", Tulli ja Rajavartiolaitos. Aamupäivällä osallistujat kävivät läpi projektin hallinnollisia asioita hallintoviranomaisen johdolla, minkä jälkeen ohjelmassa oli tutustuminen Kantasatamaan, jonne uusi matkustajaterminaali rakennetaan. Iltapäivällä suomalaiset hankekumppanit keskustelivat vielä tarkemmin infrastruktuuri-investointien käytännön toteutuksesta. 

Pietarin matkustajasataman webinaarit HaminaKotka Satamalle
Osana Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 -ohjelman rahoittamaa Kotka PAX -hanketta Pietarin matkustajasatama "Marine Façade" järjesti HaminaKotka Satama Oy:lle webinaarisarjan, jossa käsiteltiin Pietarin matkustajasataman toimintoja. Pietarin matkustajasatama on Venäjän ainoa risteily- ja matkustajalauttaliikenteeseen erikoistunut satama ja sillä on vankka kokemus matkustajaliikenteen tehokkaasta organisoinnista. Neljän webinaarin luentosarjassa HaminaKotka Satamalle esiteltiin muun muassa Pietarin sataman matkustaja- ja kuljetustoimintoja, aluksille tarjottavia palveluita, ympäristö- ja turvallisuustoimenpiteitä, rajamuodollisuuksia ja yhteistyötä matkanjärjestäjien kanssa. Webinaarien tavoitteena oli esitellä ja jakaa hyviä käytäntöjä, joita HaminaKotka Satama voi soveltaa Kotkan Kantasataman risteily- ja matkustajalaivaterminaalin kehittämisessä. Lue koko uutinen tästä. 

Kotkan Kantasataman risteily- ja matkustajalaivatermiaalin rakennustyöt ovat käynnistyneet
Kotkan Kantasataman risteily- ja matkustajalaivaterminaalin kehittämishanke KOTKA PAX parantaa HaminaKotka sataman liikenneinfrastruktuuria Kotkan Kantasatamassa tavoitteenaan mahdollistaa ympärivuotinen, turvallinen ja sujuva rajanylitys ja matkustajalauttaliikenne Suomen ja Venäjän välillä. Säännöllinen matkustajalauttaliikenne vaatii puitteet tulli- ja rajatarkastustoiminnoille, joten hankkeen aikana Kotkan Kantasatamaan rakennetaan ja muokataan tiloja Tullin ja Rajavartiolaitoksen pakollisia tarkastuksia ja palveluita varten. Terminaalin urakkasopimukset on allekirjoitettu ja rakennustyöt ovat alkaneet. Tällä hetkellä varastohallissa tehdään perustustöitä sinne rakennettavia tulli- ja rajatarkastustiloja varten. HaminaKotka Satama Oy toimii projektin päätoteuttajana ja muina projektikumppaneina ovat Pietarin matkustajasatama "Marine Façade", Tulli ja Rajavartiolaitos. Hanke käynnistyi 1.6.2019 ja jatkuu 31.5.2022 saakka. Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelma rahoittaa hanketta 2 miljoonalla eurolla.

 

 

 

Kotkan Kantasatama
Kotkan Kantasatama toukokuussa 2021
Kotkan Kantasatama kesäkuussa 2021