Mussalo D-alue marraskuu 2023 kuva 2

Mussalon D-osan rakennustyöt valmistuneet

29.11.2023

HaminaKotka Satama Oy on vuodesta 2017 lähtien kehittänyt Mussalon D-osaa palvelutason parantamiseksi sekä mahdollistaakseen suurempien alusten ja tavaravirtojen tehokkaamman käsittelyn. Projektin ensimmäisessä vaiheessa täytettiin meritäyttönä maatoimintojen alueita, rakennettiin alueen perusinfraa, ruopattiin satama-allas, rakennettiin aallonmurtaja ja meluvalli länsiosalle, laiturin ensimmäinen osa sekä raideyhteys. Samanaikaisesti satamaoperaattori Steveco rakennutti alueelle 20 000 m²:n selluvaraston. Tänä syksynä päättyneessä projektin toisessa vaiheessa laiturihanke saatettiin loppuun sekä rakennettiin lisäraideyhteyksiä. Lisäksi Steveco rakennutti alueelle toisen, 24 000 m²:n varastoterminaalin. Myös Kotkan kaupunki on jatkanut D-osan tausta-alueen täyttöä teollisuusalueeksi, mikä mahdollistaa tulevaisuudessa lähes 50 000 m²:n varastotilojen lisärakentamisen alueen pohjoispuolelle. 

Jätteiden hyötykäyttö alueen rakentamisessa

HaminaKotka Satamalla on lupa erikseen määritellyillä alueilla hyödyntää betoni- ja tiilijätettä sekä sivukiveä satamarakenteissa. Ympäristönäkökohdat ovat sataman rakentamisessa tärkeitä ja D-osan rakennustöissä ne huomioitiin muun muassa hyödyntämällä alueen rakenteissa puretuista kouluista ja linja-autoasemasta ylijäänyttä betoni- ja tiilijätettä. D-altaan ruoppauksessa merestä louhittua kiviainesta puolestaan käytettiin aallonmurtajan rakentamiseen ja osin siirrettiin Palaslahteen teollisuusalueen täyttöpohjaksi. 
- Hanke toteutettiin vajaan seitsemän vuoden aikana noin 50 hehtaarin alueella, jolloin maa-aineksia siirrettiin yli 2 miljoonaa kuutiometriä maalla ja merellä. Ruoppausten osuus oli yhteensä noin 770 000 kuutiometriä. Hankkeella ei ollut vaikutuksia merialueen samentumiseen tai kalakantojen muutoksiin, joita seurattiin useista tarkkailupisteistä koko rakennusvaiheen aikana ulkopuolisen tahon toimesta, kertoo HaminaKotka Satama Oy:n projektijohtaja Jari Kontunen.

Merkittävä investointi  

Hanke on merkittävä investointi niin HaminaKotka Satama Oy:lle, kuin monille muille hankkeessa mukana olleille tahoille. Kaikkiaan alueen rakentamiseen ja kalustoon on investoitu lähes 100 miljoonaa euroa, josta satamayhtiön osuus on reilut 60 miljoonaa euroa. D-osan vesi- ja laiturirakentamista, tausta-alueen raideyhteyksiä sekä meluvallia on osarahoitettu Euroopan Unionin Verkkojen Eurooppa -välineestä reilulla 10 miljoonalla eurolla. 
- Satamayhtiö alkoi kehittämään Mussalon D-osaa, jotta entistä suuremmat alukset ja niiden kuljettamat tavaravirrat voitaisiin käsitellä mahdollisimman tehokkaasti ja jotta konttienkäsittely ja break bulk -lastit voitaisiin tehdä samassa lokaatiossa optimoiden junakuljetukset samalla. Nyt valmistunut D-osa tarjoaakin ensiluokkaisen toiminta-alueen kansainvälisille metsäteollisuuden liikennevirroille, sanoo HaminaKotka Satama Oy:n toimitusjohtaja, satamaneuvos Kimmo Naski.

 

Katso kaikki ajankohtaiset artikkelit