Port-of-HaminaKotka-Main-image-Instructions- Safety

Turvallisuus

Tervetuloa turvalliseen HaminaKotkan satamaan!

Sataman turvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Täältä löydät sataman ISPS-koodit, tietoa alusturvallisuudesta, työturvallisuudesta, vaarallisten aineiden kuljetuksista, tulitöistä sekä tulityöluvista.

ISPS

HaminaKotka Satama Oy:n turvamenettelyt (ISPS) täyttävät kansainväliset ja kansalliset säädökset alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista. Suomen kansallinen valvontaviranomainen, Liikenteen turvallisuusvirasto, on auditoinut ja hyväksynyt sataman turva-arviot ja turvasuunnitelmat.

ISPS-koodit Hamina

ISPS-koodit Kotka 

Alusturvallisuus

Alusturvallisuusasioissa HaminaKotka Satama Oy:n tärkeänä tavoitteena on omalta osaltaan varmistaa alusten turvallinen liikkuminen sataman vesialueella. Sataman eri osiin johtavat ja syvyytensä puolesta Itämeren kaikkea aluskalustoa palvelevat väylät, joiden merimerkit pyritään pitämään moitteettomassa kunnossa.

Ilmoita havainnoista alusliikennekeskukseen

Havaituista rikkomuksista merenkulun turvalaitteissa tai muista merenkulun turvallisuuteen liittyvistä havainnoista pyydetään ilmoittamaan alusliikennekeskukseen, joka palvelee kaikkina viikonpäivinä ympäri vuorokauden.

Alusliikennekeskus (24/7) Puh. 020 790 8840

Meri-VHF:n kanava 11, Haminan alueella lisäksi kanava 12

Liikkuminen satama-alueella

Sataman alueella liikuttaessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta risteys- ja tasoristeysalueilla sekä työskentelyalueilla. Kevyt liikenne ja henkilöautoliikenne käyttävät ainoastaan erikseen merkittyjä yleisiä kulkuväyliä. Pysäköinti on sallittu P-merkein varustetuilla paikoilla. Yleinen nopeusrajoitus satama-alueen liikenneväylillä on 40 km/h ja porttialueella 20 km/h.

Pukeudu varoitusvaatteeseen

Muistathan, että satama-alueella työskenneltäessä, kävellen tai pyöräillen liikuttaessa ja kulkuneuvosta poistuttaessa tulee aina käyttää CE-merkittyä varoitusvaatetusta (Valtioneuvoston asetus alusten lastauksen ja purkamisen työturvallisuudesta 633/2004, 21§)

Turvallisuus on jokaisen asia

Onnistunut turvatoiminta sataman kaltaisessa nopeasti muuttuvassa työympäristössä vaatii kaikkien yritysten sitoutumista. Jokaisen sataman alueella työskentelevän, joka huomaa turvallisuutta tai henkilön terveyttä vaarantavan seikan, on ilmoitettava siitä omalle esimiehelleen tai HaminaKotka Satama Oy:n turvallisuuspäällikölle.

Seudun asukas; tutustu turvallisuustiedotteeseen

Kymenlaakson pelastuslaitoksen laatimat turvallisuustiedotteet kertovat millaisia vuoto- ja päästövaaroja seudulla on, miten Haminan ja Kotkan kaupunkien ja ympäristön asukkaita varoitetaan eri tilanteissa, ja miten toimia mahdollisen suuronnettomuuden tapahduttua.

Haminan alueen turvallisuustiedote (web.pdf)

Kotkan alueen turvallisuustiedote (web.pdf)