HaminaKotka Satama ympäristö valikko rajattu Hietanen

Ympäristö

Satamatoimintaa ympäristö huomioiden

HaminaKotka Satama Oy:llä on ollut vuosia sertifioitu ympäristöasioiden hallintajärjestelmä. Vuonna 2019 suoritetussa ulkopuolisessa auditoinnissa sertifioitiin järjestelmä uusimman standardin mukaisena (ISO 14001:2015). Järjestelmän tavoitteena on kokonaisvaltainen toiminnan, laadun ja ympäristönsuojelun tason jatkuva parantaminen sekä kehittäminen, jotta voimme paremmin palvella asiakkaitamme ja edistää toiminta-alueemme yritysten kilpailukykyä.

Satamanosien toimintaan liittyvät ympäristöluvat on päivitetty vuonna 2015. Sataman ympäristölupien lisäksi satamaan sijoittuvat yritykset hakevat itse tarvittavat ympäristöluvat ja muut tarvittavat luvat toiminnalleen. Lisäksi sataman rakennushankkeille haetaan tarvittavat vesilain mukaiset luvat hankekohtaisesti.

Seuraamme järjestelmällisesti satamatoiminnan ympäristövaikutuksia ja olemme sitoutuneet ympäristönsuojelun tason jatkuvaan kehittämiseen

Satamatoiminnan päästöjä ilmaan ja vesiin, energian- ja vedenkulutusta sekä vaikutuksia ilmanlaatuun ja merialueelle seurataan ympäristöviranomaisten hyväksymien tarkkailuohjelmien mukaisesti. Tarkkailuita toteutetaan yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa, kuten ilman laadun alueellinen yhteistarkkailu Kotkan ja Pyhtään alueella ja merialueen tarkkailu Kotkan ja Haminan edustalla. Sataman omassa toiminnassa pyritään parantamaan toiminnan energiatehokkuutta esimerkiksi siirtymällä asteittain led-valaistukseen. Vuosien 2021–2025 aikana sataman valomastoja uusitaan vaihtamalla vanhat lamput ledeiksi ja uusimalla valaistuksen ohjausjärjestelmä. Lisäksi Merituuli-toimistorakennuksen katolle on asennettu aurinkopaneeleja, joiden tuottama energia käytetään pääosin toimistokiinteistön jäähdytykseen, valaistukseen sekä ilmanvaihtoon. 

Neitseellisten luonnonvarojen käyttöä pyritään vähentämään hyödyntämällä soveltuvissa satamakenttärakenteissa jätemateriaaleja, kuten betonimurskaa. Esimerkiksi Mussalon D-osaa kehitettäessä alueen rakenteissa hyödynnettiin muun muassa puretuista kouluista ja linja-autoasemasta ylijäänyttä betoni- ja tiilijätettä. D-altaan ruoppauksessa merestä louhittua kiviainesta puolestaan käytettiin aallonmurtajan rakentamiseen ja siirrettiin osin Palaslahteen teollisuusalueen pohjaksi.

Satamayhtiö osallistuu erilaisiin ympäristöhankkeisiin, kuten Baltic Sea Action Groupin (BSAG) koordinoimaan ShipWaste Action -yhteistyöhön, jossa HaminaKotka oli ensimmäisenä satamana mukana. Tällä eri toimijoiden yhteishankkeella vauhditetaan kiertotalouden mukaista toimintamallia, jossa alusten käymäläjätevesistä tuotetaan biokaasua raskaan liikenteen polttoaineeksi. 

Järjestelmällisellä ympäristöasioiden hallinnalla voimme vähentää satamatoiminnan haitallisia ympäristövaikutuksia, kohottaa ympäristötietoisuutta sekä lisätä vuorovaikutusta satamassa toimivien sidosryhmien välillä. Järjestelmän toimivuuden edellytys on koko henkilöstön sitoutuminen ja ympäristönäkökohtien huomioiminen kaikissa toiminnoissa.

HaminaKotka Satama Oy:tä koskevat vesi- ja ympäristölupapäätökset ovat löydettävissä aluehallintoviraston tietopalvelusta: https://ylupa.avi.fi/fi-FI